Thiết bị điện phòng tắm

Bình nước nóng Ariston SL30ST B

Giá bán lẻ: 3.425.000Đ

Bình nóng lạnh Ariston Slim 30ST

Giá bán lẻ: 3.525.000Đ

Bình nóng lạnh Picenza 30L N30EU

Giá bán lẻ: 2.770.000Đ

Bình nóng lạnh Picenza 20L N20EU

Giá bán lẻ: 2.610.000Đ

Bình nóng lạnh Picenza 15 Lít N15EU

Giá bán lẻ: 2.680.000Đ

Bình nước nóng Picenza ngang N15EW

Giá bán lẻ: 2.900.000Đ

Bình nước nóng Picenza ngang N15EW

Giá bán lẻ: 2.900.000Đ

Bình nước nóng Picenza ngang N20EW

Giá bán lẻ: 3.000.000Đ

Bình nước nóng Picenza ngang N30EW

Giá bán lẻ: 3.100.000Đ

Bình nóng lạnh Picenza 15L V15EI

Giá bán lẻ: 2.460.000Đ

Bình nóng lạnh Picenza 30L V30EI

Giá bán lẻ: 2.860.000Đ

Bình nóng lạnh Picenza 20L V20EI

Giá bán lẻ: 2.535.000Đ

Bình nước nóng lạnh Picenza V15ET

Giá bán lẻ: 2.520.000Đ