Sen cây tắm CLEANMAX

Sen cây CleanMax 1707

Giá bán lẻ: 6.450.000Đ

Sen cây mạ vàng CleanMax 1807

Giá bán lẻ: 10.500.000Đ

Sen cây CleanMax 2107

Giá bán lẻ: 7.300.000Đ

Sen cây CleanMax 2307

Giá bán lẻ: 6.050.000Đ