Năng lượng mặt trời

Thái dương năng Sơn Hà Eco 140L

Giá bán lẻ: 6.500.000Đ

Thái dương năng Sơn Hà Eco 160L

Giá bán lẻ: 6.950.000Đ

Thái dương năng Sơn Hà Eco 180L

Giá bán lẻ: 7.600.000Đ

Thái dương năng Sơn Hà Eco 200L

Giá bán lẻ: 8.637.500Đ

Thái dương năng Sơn Hà Eco 240L

Giá bán lẻ: 10.112.500Đ

Thái dương năng Sơn Hà Gold 140L

Giá bán lẻ: 6.625.000Đ

Thái dương năng Sơn Hà Gold 160L

Giá bán lẻ: 7.137.500Đ

Thái dương năng Sơn Hà Gold 180L

Giá bán lẻ: 7.850.000Đ

Thái dương năng Sơn Hà Gold 200L

Giá bán lẻ: 8.887.500Đ

Thái dương năng Sơn Hà Gold 240L

Giá bán lẻ: 10.400.000Đ

Thái dương năng Sơn Hà Gold 300L

Giá bán lẻ: 11.587.500Đ

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 180L

Giá bán lẻ: 13.450.000Đ

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 200L

Giá bán lẻ: 14.600.000Đ

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 220L

Giá bán lẻ: 15.887.500Đ

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 260L

Giá bán lẻ: 18.425.000Đ

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 320L

Giá bán lẻ: 20.962.500Đ